Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 3. Przedsiębiorca może złożyć reklamację dotyczącą świeżości Towarów, w szczególności Towarów z kategorii „bukiety”, „boksy kwiatowe”, „rośliny w szkle”, „rośliny doniczkowe” oraz zgodności tych Towarów z zamówieniem w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Wymagane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Towaru lub przesłanie Towaru do siedziby Sprzedawcy, na adres wskazany ppkt. 5 poniżej.

 4. Po upływie terminu wskazanego w ppkt. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację.

 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Zofia Ostrowska SOFI FLORA, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków, na adres poczty elektronicznej: kwiaciarnia@sofiflora.pl, numer telefonu +48 126287877.

 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Zofia Ostrowska SOFI FLORA, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków, na adres poczty elektronicznej: kwiaciarnia@sofiflora.pl, numer telefonu +48 126287877.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularze do pobrania

 • Formularz reklamacji towaru – pobierz
 • Formularz reklamacji usługi – pobierz
 • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru – pobierz
 • Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług – pobierz
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru – pobierz
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług – pobierz
Szybka nawigacja